Vũ Đức Thịnh

Giới thiệu về bản thân

Em đã trở lại ( 22/08/2022 ) và lợi hại hơn xưa =)) 😎😎😎

a) 3x = 243

=> 3x = 35

=> x = 5

b) 5.52x+1 = 625

=> 52x+2 = 54

=> 2x+2 = 4

=> 2x = 2

=> x = 1

c) (6-3x)(311-3x-243)=0

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}6-3x=0\\3^{11-3x}-243=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=6\\3^{11-3x}=243=3^5\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\11-3x=5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\3x=6\end{matrix}\right.\Rightarrow x=2\)

d) (12-2x)3=23.33

=> (12-2x)3=(2.3)3

=> (12-2x)3=63

=> 12-2x=6

=> 2x=6

=> x = 3

Đợt hai cửa hàng nhập về :

170 + 40 = 210 ( kg )

Đợt ba cửa hàng nhập về :

150 x 3 - 170 - 210 = 70 ( kg )

(2x-1)4=16

=> (2x-1)4=24

=> 2x-1 = 2

=> 2x = 3

=> x = 1,5

30 công nhân sản suất 1000 sản phẩm như thế mất số thời gian là :

6 : (30:10) x (1000:500) = 4 ( giờ )

Đáp số : 4 giờ

Muốn ăn hết trong 1 ngày thì cần :

30 x 12 = 360 ( người )

Muốn ăn hết trong 10 ngày thì cần :

360 : 10 = 36 ( người )

Tổng số tuổi của cả cô và học sinh lớp 3A là :

10 x ( 37 + 1 ) = 380 ( tuổi )

Tổng số tuổi của cả lớp là :

9 x 37 = 333 ( tuổi )

Tuổi của cô giáo là :

380 - 333 = 47 ( tuổi )

Trung bình mỗi bao nặng số ki-lô-gam là :

( 35 + 40 + 46 + 51 ) : 4 = 43 ( kg )

Đáp số : 43 kg

Tổng cân nặng hai bao :

45 x 2 = 90 ( kg )

Bao thứ hai nặng :

90 - 50 = 40 ( kg )

( 2x - 2 )3 = 8

=> (2x-2)3 = 23

=> 2x-2 = 2

=> 2x = 4

=> x = 2