çá﹏๖ۣۜhⒺo╰‿╯²ᵏ⁹

Giới thiệu về bản thân

Gió đưa cành trúc la đà, ai đưa Cá Heo đi Đà Lạt chơi đi (Nghèo không có tiền đi du lịch)
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Quãng đường từ Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài là:

   \(150\) x \(\dfrac{2}{5}=60\)    (km)

Đoạn đường từ Hà Nội đến thành phố Ninh Bình là:

    \(150-60=90\)    (km)

         Đáp số: \(90km\)

Số học sinh mỗi tổ là:

    \(30:3=10\)    (học sinh)

Hai tổ chiếm số phần học sinh của lớp là:

   \(10+30=\dfrac{1}{3}\)      (phần)

           Đáp số: hai tổ chiếm \(\dfrac{1}{3}\) phần

Độ dài đường chéo ngắn của tấm bìa hình thoi là:

     \(\dfrac{7}{8}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{8}\)     (m)

Diện tích tấm bìa hình thoi là: 

    \(\dfrac{1}{2}\) x (\(\dfrac{7}{8}\) x \(\dfrac{5}{8}\)\(=\dfrac{35}{128}\)   (\(m^2\))

            Đáp số: \(\dfrac{35}{128}m^2\)

Số lít xăng cửa hàng còn lại là:

     \(72\) x \(\dfrac{3}{8}=27\)      (lít)

Số lít xăng cửa hàng đã bán là:

     \(72-27=45\)      (lít)

Số tiền xăng cửa hàng đã bán là:

    \(18200\) x \(45=819000\)     (đồng)

            Đáp số: \(819000\) đồng

   \(2,5\) x \(9,5\) x \(4+20\) x \(9,5\) x \(0,5\) +\(9,5\)\(8\) x \(1,25\)

\(=9,5\) x ( \(2,5\) x \(4+20\) x \(0,5\) + \(8\) x \(1,25\) )

\(=9,5\) x \(30\)

\(=285\)

Trung bình cộng của 5 số là 138.

Tổng của 5 số là: 

   \(138\) x \(5=690\)

Tổng 3 số đầu tiên là:

   \(127\) x \(3=381\)

Tổng 3 số cuối cùng là:

   \(148\) x \(3=444\)

Tổng 2 số đầu tiên là:

   \(690-444=246\)

Số đứng ở giữa là:

   \(381-246=135\)

          Đáp số: \(135\)

    

Số học sinh lớp 4a đạt điểm 10 là:

    \(27\) x \(\dfrac{1}{9}=3\)    (học sinh)

Số học sinh lớp 4a đạt điểm 9 là:

    \(27\) x \(\dfrac{1}{3}=9\)     (học sinh)

Số học sinh lớp 4a đạt điểm 8 là:

   \(27\) x \(\dfrac{4}{9}=12\)     (học sinh)

Số học sinh lớp 4a đạt điểm 17 là:

   \(27-3-9-12=3\)    (học sinh)

         Đáp số: 3 (học sinh)