Ruby

Giới thiệu về bản thân

có đấy :))))
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)