Doan Cuong

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Doan Cuong
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Giải:

Điều kiện: \(a>b>c;abc\ne0\)

Vì \(a>b>c\) nên \(a+b+c< a+a+a=3a\)

Mà \(a+b+c=abc\Rightarrow abc< 3a\)

Hay \(bc< 3\). Vậy \(bc\in1;2\) do \(abc\ne0\)

Mặt khác vì \(b>c\Rightarrow b=2;c=1\)

Thay vào bài ta có:

\(a+2+1=2a\Leftrightarrow a=3\)

Vậy \(a=3;b=2;c=1\)

m t x y t' n

Có: góc xOm và yOn đối đỉnh

    Ot; Ot' lần lượt là p/g của góc xOm; yOn

Chứng minh: Ot; Ot' là 2 tia  đối nhau

+) Ot là p/g của góc xOm => góc mOt = $\frac{1}{2}$12 .góc xOm

Ot' là p/g của góc yOn => góc nOt' = $\frac{1}{2}$12 . góc yOn

Mà góc xOm = góc yOn nên góc mOt = nOt'

+) Om; On là 2 tia đối nhau nên Ot nằm giữa 2 tia Om ; On

=> góc mOt + tOn = mOn = 180o

=> nOt' + tOn = 180o

=> góc tOt' = 180o => Ot; Ot; là 2 tia đối nhau

tich dung cho minh nhe

Bài giải:

a, \(11.xx-66=4.x+11\)

\(11x^2-66=4.x+11\)

\(11x^2-66-4.x-11=0\)

\(11x^2-77-4x=0\)

\(11x^2-4x-77=0\)

\(x=\frac{-\left(-4\right)+\sqrt{\left(-4\right)^2-4.11.\left(-77\right)}}{2.11}\)

\(x=\frac{4+\sqrt{16}+3388}{22}\)

\(x=\frac{4+\sqrt{3404}}{22}\)

\(x=\frac{4+2\sqrt{851}}{22}\)

\(x=\frac{2-\sqrt{851}}{11}\)

\(\Rightarrow\)Có hai trường hợp: \(x_1=\frac{2-\sqrt{851}}{11};x_2=\frac{2+\sqrt{851}}{11}\)

Tớ bận rồi, cậu coi câu trên đã nhé ! Tớ xin lỗi, khi nào tớ sẽ làm tiếp =)) 

dấu trừ đầu tiên các bạn thay thành số 4 hộ mik nhé

nói với thầy

Nếu thầy đuổi học em thì em chỉ là thằng mất học

Còn thầy mới chính là thằng mất dạy

\(\frac{1}{2}x+\frac{4}{5}\cdot\left(2\frac{1}{2}+x\right)=3\frac{3}{4}\)

\(\frac{1}{2}x+\frac{4}{5}\cdot\left(\frac{5}{2}+x\right)=\frac{15}{4}\)

\(\frac{1}{2}x+\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{2}+\frac{4}{5}\cdot x=\frac{15}{4}\)

\(\frac{1}{2}x+2+\frac{4}{5}x=\frac{15}{4}\)

\(\frac{1}{2}x+\frac{4}{5}x=\frac{15}{4}-2\)

\(\frac{1}{2}x+\frac{4}{5}x=\frac{7}{4}\)

\(x\left(\frac{1}{2}+\frac{4}{5}\right)=\frac{7}{4}\)

\(x\cdot\frac{13}{10}=\frac{7}{4}\)

\(x=\frac{7}{4}:\frac{13}{10}\)

\(x=\frac{35}{26}\)