Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau