Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau

Hãy sử dụng trình duyệt Chrome để không bị lỗi trong quá trình học tập