Điền vào cột A những chi tiết, dẫn chứng thể hiện tính cách nhân vật Trương Phi qua từng mốc sự kiện.

Điền vào cột B ý nghĩa của những chi tiết em vừa tìm được.

Link bài học:
Thảo luận