Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa)

Điền vào cột A những chi tiết, dẫn chứng thể hiện tính cách nhân vật Trương Phi qua từng mốc sự kiện.

Điền vào cột B ý nghĩa của những chi tiết em vừa tìm được.