Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các bước tạo tài khoản quản lý trường, nhóm giáo viên và các lớp học

Các bước tạo tài khoản quản lý trường, nhóm giáo viên và các lớp học Các bài giảng

Bước 1: Đăng kí tài khoản mới.

Để có tài khoản quản lý trường, trước hết các thầy cô cần đăng kí 1 tài khoản mới, lưu ý phần họ tên và email các thầy cô điền tên và email của trường.

Bước 2,3,4,5: Đăng kí tài khoản trên thành tài khoản quản lý trường và thực hiện các bước Tạo tài khoản giáo viên, tạo lớp, phân công giáo viên, ...

00:50 Các bước thực hiện

01:18 Bước 2: Đăng ký quyền quản lý trường. Link đăng ký tại đây

02:02 Bước 3: Tạo nhóm và tài khoản giáo viên

07:50 Bước 4: Tạo lớp học và tài khoản học sinh

10:27 Bước 5: Phần quyền giáo viên phụ trách

Các thầy cô có thể nêu vấn đề và thảo luận trên nhóm Giáo viên chia sẻ | Facebook.