Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Chương III - Hình học

 

\(\Delta ABC\)có :

\(\widehat{B}>\widehat{C}\Leftrightarrow AC>AB\)

\(\widehat{B}=\widehat{C}\Leftrightarrow AC=AB\)

-\(A\notin d;B,C\in d;AH⊥d\).Khi đó :

\(AB\ge AH\)(dấu = xảy ra khi B,H trùng nhau)

\(AB>AC\Leftrightarrow HB>HC\)

\(AB=AC\Leftrightarrow HB=HC\)

- Với 3 điểm A,B,C bất kì luôn có :

\(AB+AC\ge BC\)(dấu = xảy ra khi A nằm giữa B,C)

 

 -Trong\(\Delta ABC\),3 trung tuyến AD,BE,CF đồng quy tại trọng tâm G của tam giác và\(\frac{GA}{DA}=\frac{GB}{EB}=\frac{GC}{FC}=\frac{2}{3}\)
 

-Trong\(\Delta ABC\),3 đường phân giác đồng quy tại tâm đường tròn nội tiếp I và điểm I cách đều 3 cạnh :

IK = IL = IM

 Trong\(\Delta ABC\),3 đường trung trực đồng quy tại tâm đường tròn ngoại tiếp O của tam giác và O cách đều 3 đỉnh : OA = OB = OC
 Trong\(\Delta ABC\),3 đường cao đồng quy tại trực tâm của tam giác
                        

\(\Delta ABC\)cân tại A <=> 2 trong 4 đường sau trùng nhau : trung trực của BC,trung tuyến,đường cao và phân giác cùng xuất phát từ đỉnh A

\(\Delta ABC\)đều thì 4 điểm sau trùng nhau : trọng tâm,trực tâm,tâm đường tròn nội tiếp,tâm đường tròn ngoại tiếp.