Câu 1 (1 điểm):

Giải các phương trình sau:

a) \(\sqrt{4x+1}-\sqrt{3x+4}=1\);

b)\(\sqrt{x+3}+\sqrt{x+8}+\sqrt{x+24}=10\);

c) \(\sqrt{x^2-3x+9}=2x-3\).

d) \(\sqrt{x+5}+\sqrt{x+2}=\sqrt{x+10}+\sqrt{x+1}\);


Câu 2 (1 điểm):

Giải các phương trình sau:

a) \(7\sqrt{4x^2+5x-1}-14\sqrt{x^2-3x+3}=17x-13;\)

b) \(8\sqrt{x^3+1}=3\left(x^2-2x\right)\)


Câu 3 (1 điểm):

Giải các phương trình sau:

a) \(\sqrt{x^2-2x+5}+\sqrt{x^2-2x+10}=5\);

b) \(\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}=2\).


Câu 4 (1 điểm):

Giải phương trình: $ \sqrt[3]{(3x+1)^{2}}+\sqrt[3]{(3x-1)^{2}} + \sqrt[3]{9x^{2}-1}=1 $


Câu 5 (1 điểm):

Giải phương trình sau: $ (\sqrt{7+\sqrt{48}})^{x}+(\sqrt{7-\sqrt{48}})^{x} = 14 $.

 


Câu 6 (1 điểm):

Giải các phương trình sau:

a) \(\sqrt{2x-2}-\sqrt{6x-9}=16x^2-48x+35;\)

b) \(\sqrt{2x^2+16x+18}+\sqrt{x^2-1}=2x+4.\)

Link bài học:
Thảo luận