Hướng dẫn dạy, học và thi trực tuyến trên OLM

Hướng dẫn dạy, học và thi trực tuyến trên OLM

Tài liệu này hướng dẫn các nhà trường và giáo viên tạo các lớp học và quản lý lớp, giao bài, tạo học liệu trên OLM. Nhà trường và giáo viên dễ dàng tạo lớp học, quản lý việc dạy, học và thi trực tuyến một cách dễ dàng và hiệu quả

#Lớp -1 | olm-2.284762