Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hàm số và đồ thị hàm số

Hàm số,mặt phẳng tọa độ và đồ thị hàm số Các bài giảng

I / Hàm số :

- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x luôn xác định được chỉ 1 giá trị tương ứng của y thì y là hàm số của x và x là biến số.

- Khi x thay đổi mà y không đổi thì y là hàm hằng.

- Hàm số có thể cho bằng bảng,bằng công thức

- Khi y là hàm số của x thì viết y = f(x).Ví dụ :

y = f(x) = 2x + 3 .Thay vì viết " x = 3 thì y = 9",ta viết f(3) = 9

II / Mặt phẳng tọa độ :

- Là mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy tạo bởi 2 trục số Ox,Oy vuông góc với nhau tại gốc mỗi trục số

- Ox,Oy là 2 trục tọa độ : Ox là trục hoành,Oy là trục tung

- Giao điểm O của 2 trục Ox,Oy là gốc tọa độ

- 2 trục tọa độ chia mặt phẳng thành 4 góc phần tư : I,II,III,IV theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ

- Cho điểm P trên mặt phẳng tọa độ.Từ P hạ các đường vuông góc với 2 trục tọa độ lần lượt tại điểm x0 và y0.Lúc đó,x0 ,y0,(x0 ; y0) lần lượt là hoành độ,tung độ và tọa độ điểm P.

- Hoành độ luôn viết trước tung độ.

III / Đồ thị hàm số :

- Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; y) trên mặt phẳng tọa độ.

- Đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(x ; ax).Vậy ta chỉ cần xác định điểm A(x ; ax) thì đường thẳng OA là đồ thị cần vẽ.