Trung bình cộng

Câu 1 (5 điểm)

Một đoàn xe chở gạo có 10 xe. Trong đó 6 xe to, mỗi xe chở 12 tấn gạo và 4 xe nhỏ mỗi xe chở 7 tấn gạo.
Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tấn gạo?

Câu 2 (5 điểm)

Tính số trung bình cộng của các số sau:
a, 12; 16; 20; 24.
b, 23, 35, 145, 143, 234


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: