Tính chất phép nhân số nguyên

Câu 1 (10 điểm)

Thực hiện phép tính:
a) \(\left(-34\right).136+34.36\)
b) \(\left(-2\right)^4.5^2\)
c) \(\left(-8\right).4.5.\left(-125\right).20\)
d) \(19.\left(-123\right)+\left(-19\right).14+19.37\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: