Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

Câu 1 (5 điểm)

Tính hợp lý :
a, 85 + 99 + 1
b, 23 + 89 + 27 + 11

Câu 2 (5 điểm)

Một trường tiếu học gồm 5 khối. Khối 1 có 120 em học sinh, khối 2 có 143 học sinh,  khối 3 có 122 học sinh, khối 4  có 107 em, khối 5 có 178 em. Hỏi trường có tổng cộng bao nhiêu học sinh ?


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: