Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng

Câu 1 (5 điểm)

Tìm hai số biết tổng của chúng là 122, hiệu là 48.

Câu 2 (5 điểm)

Hai số lẻ có tổng là số có 3 chữ số nhỏ nhất và giữa chúng có 4 số lẻ. Tìm hai số đó.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: