Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tia

Câu 1 (5 điểm)

Cho 5 điểm A, B, C, M, N cùng nằm trên một đường thẳng sao cho C nằm giữa A và B, điểm M nằm giữa A và C, điểm N nằm nữa C và B.
a, Kể tên các tia trùng nhau có gốc C.
b, Kể tên các tia đối nhau có gốc C.

Câu 2 (5 điểm)

Cho 5 điểm A, B, C, D, E sao cho C nằm giữa  A và E; B nằm giữa A và C; D nằm giữa C và E.
Hãy giải thích tại sao C nằm giữa B và D.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: