Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Thứ tự thực hiện phép tính

Câu 1 (6 điểm)

Thực hiện phép tính:
a, \(24.64+24.36-120.\)
b. \(2448:\left[119-\left(23-6\right)\right]\).

Câu 2 (4 điểm)

Tìm x biết:
\(\left(2600+6400\right)-3.x=1200\).


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: