Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Số nguyên tố

Câu 1 (5 điểm)

Tìm số tự nhiên  n biết \(1+2+...+n=1830\)

Câu 2 (5 điểm)

Cho tích \(P=1.2.3...25\)

a. Trong phân tích thừa số nguyên tố của P bao gồm bao nhiêu thừa số 5?

b. P có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

 


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: