Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Câu 1 (5 điểm)

Tính nhanh:
a. \(-7861+\left(345+7861\right)\)
b. \(31+32+33+34+35-21-22-23-24-25\)
c.\(\left(67-781\right)-\left(219-33\right)\)

Câu 2 (5 điểm)

Tìm x biết
a. \(24-x=56-\left(-34\right)\)
b. \(x+7=\left(-6\right)+3\)
c. \(13-\left(34-76\right)=x-\left(78-8\right)\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: