Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Câu 1 (10 điểm)

Anh hơn em 4 tuổi. Tìm số tuổi hiện nay của mỗi người biết cách đây 2 năm tổng số tuổi của hai anh em là 20 tuổi.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: