Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép trừ hai số nguyên

Câu 1 (5 điểm)

Cho biểu thức \(A=5-x+y\)

a. Tính A biết x = - 23; y = - 7

b. Với giá trị của A trong câu a, tính giá trị biểu thức B = -2 - A + 15

 

Câu 2 (5 điểm)

Tính:

  1. (38 – 24 + 42) – (43 + 28)
  2. 245 – [(-43) + 278 – (-37)]
  3. -114 – [29 – (+121) – (+121)]


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: