Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép tính đối với phân thức đại số

Câu 1 (10 điểm)

Cho \(A=\frac{x^2+2x}{2x+10}+\frac{x-5}{x}+\frac{50-5x}{2x^2+10x}\)

a. Tìm điều kiện để phân thức A có nghĩa.

b.Tính A khi x = 9.

c. Tìm x để A = 1.

d. Tìm x nguyên để \(\frac{1}{A}\in Z.\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: