Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép nhân

Câu 1 (5 điểm)

Thực hiện phép tính:

a. \(12\times5\times200\)

b. \(132\times7-123+213\times5\)

Câu 2 (5 điểm)

Một huyện miền núi có 5 xã vùng thấp và 7 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 570 quyển sách, mỗi xã vùng cao được cấp 850 quyển sách. Hỏi huyện đó được cấp tất cả bao nhiêu quyển sách?


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: