Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập các số trong phạm vi 100000

Câu 1 (5 điểm)

Thực hiện phép tính :

a. 13894 + 28204

b. 67895 - 19843

c. 34020 : 135

Câu 2 (5 điểm)

Sắp xếp dãy số theo chiều tăng dần.

1245; 45678; 45687; 1225.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: