Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu

Câu 1 (10 điểm)

Tính bằng hai cách:

a/ 78 x ( 23 + 77)

b/ (234 - 34) x 5


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: