Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Câu 1 (6 điểm)

Chứng minh rằng \(\sqrt{5}-\sqrt{3}>\sqrt{3}-\sqrt{2}\)

Câu 2 (4 điểm)

Tìm x biết \(\sqrt{2x+5}=\sqrt{3}.\sqrt{x-1}\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: