Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hình thang

Câu 1 (5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông cân ở B. Về phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BAD vuông cân tại D. Chứng minh rằng tứ giác ADBC là hình thang.

Câu 2 (5 điểm)

Cho hình thang vuông có độ dài hai đáy lần lượt là 5cm và 9cm, chiều cao của hình thang là 3cm. Tính chu vi hình thang.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: