Hình chữ nhật, hình vuông

Câu 1 (5 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm. Trên cạnh AB lấy điểm I sao cho AI = 2cm. Từ điểm I vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DC, cắt DC tại H. Biết góc BIH là góc vuông.
a, Hình BIHC có là hình vuông không ? Tại sao ?
b, Hãy tính chu vi và diện tích tứ giác BIHC.

Câu 2 (5 điểm)

Cho hình chữ nhật có chu vi là 68 cm. Biết rằng nếu tăng chiều rộng 4 cm, giảm chiều dài 2 cm thì ta được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: