Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 1 (10 điểm)

Đoán nhận số nghiệm của các hệ sau:

a. \(\hept{\begin{cases}2x-y=6\\4x-5y=1\end{cases}}\)

b. \(\hept{\begin{cases}3x+4y=7\\-9x-12y=-22\end{cases}}\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: