Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hàm số và hàm số bậc nhất

Câu 1 (10 điểm)

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=1+4x-\sqrt{5}\left(2x+1\right)\)

a. Chứng minh đây là hàm số bậc nhất và nghịch biến trên tập xác định.

b. Tìm x để f(x) = 3.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: