Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Góc, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Câu 1 (10 điểm)

Cho hình vẽ sau, biết ABCD là hình chữ nhật.
A B C D H K
a, Hình vẽ có mấy góc vuông ? Mấy góc nhọn ?
b, Kể tên các đoạn thẳng song song với nhau.
c, Kể tên các đoạn thẳng vuông góc với nhau.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: