Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đường kính và dây của đường tròn

Câu 1 (10 điểm)

Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Vẽ đường tròn tâm B bán kính R cắt đường tròn (O) ở C và D.

a. Tứ giác OCBD là hình gì? Tại sao?

b. Tìm số đo các góc \(\widehat{OCA};\widehat{DCB};\widehat{DCO}\)

c. Chứng minh tam giác ACD đều.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: