Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Dấu hiệu chia hết

Câu 1 (5 điểm)

Tìm số nhỏ nhất có 7 chữ số chia hết cho 3 và 5.

Câu 2 (5 điểm)

Dùng 4 chữ số 0 ; 3; 4 ; 2 để tạo thành số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3; 4; 5 và 9.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: