Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Chia cho số có nhiều chữ số

Câu 1 (6 điểm)

Thực hiện các phép chia sau:

a. 18394 : 14

b. 6768 : 282

c. 2342: 29

Câu 2 (4 điểm)

Một thư viện nhận về 1265 quyển sách. Quản lý thư viện chia đều số sách đó ra 5 giá sách. Biết mỗi giá sách có 11 ngăn. Tính số sách trong một ngăn giá sách thư viện đó.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: