Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Căn bậc hai

Câu 1 (6 điểm)

So sánh : \(\sqrt{19}+4\) và  \(\sqrt{15}+5\)

Câu 2 (4 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của \(B=\sqrt{4x-3}+\sqrt{y-1}+5\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: