Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Biểu thức có chứa nhiều chữ

Câu 1 (5 điểm)

Một cửa hàng tuần đầu bán được a kg gạo, tuần hai bán được b kg gạo, tuần 3 bán được c kg gạo .

a, Viết biểu thức thể hiện tổng số ki - lô - gam gạo mà ba tuần cửa hàng đó bán được.
b, Tính giá trị biểu thức vừa tìm được ở câu a với a = 100, b = 120, c = 130.

Câu 2 (5 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b ( a, b  cùng đơn vị đo ). Gọi P là chu vi và S là diện tích của hình chữ nhật đó. Ta có:
\(P=\left(a+b\right)\times2,S=a\times b\)
Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong các trường hợp sau:
a, \(a=10cm,b=5cm\)
b, \(a=12cm,b=5cm\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: