Biểu thức có chứa một chữ

Câu 1 (5 điểm)

Tính chu vi hình vuông có cạnh là c, biết:
1) c = 10 cm.
2) c = 12 m.

Câu 2 (5 điểm)

Tính giá trị của biểu thức sau: \(3\times \left(100-4\times x\right)\) tại x = 25.
 


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: