Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Biến đối đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai - Phần 2

Câu 1 (5 điểm)

Thực hiện phép tính:

\(\frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1}\)

Câu 2 (5 điểm)

Giải phương trình : \(\sqrt{3x-2}=2-\sqrt{3}\)


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: