Giới thiệu

Trước đây Trường có tên gọi là Trường TH Trà Nocs1 . Nay đổi tên là Trường TH Trà An ( thuộc Phương Trà An, quận Bình Thủy)