Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam

hathuhien2508@gmail.com

Giới thiệu

Ngày 01/06/2016 trường được đổi tên thành trường Tiểu học Thanh Xuân Nam