Trường Tiểu học Tân Phong

c1tanphongbxvp@gmail.com

Giới thiệu

Trường TH&THCS Tân Phong được thành lập năm 2018 sau khi sáp nhập trường TH Tân Phong và trường THCS Tân Phong.