Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng

Bạn chưa đăng ký thành viên vip nên chưa thể làm bài tập trắc nghiệm này