Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bạn chưa đăng ký thành viên vip nên chưa thể làm bài tập trắc nghiệm này