Nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu

Bạn chưa đăng ký thành viên vip nên chưa thể làm bài tập trắc nghiệm này