Biểu thức có chứa một chữ

Bạn chưa đăng ký thành viên vip nên chưa thể làm bài tập trắc nghiệm này