Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Cách sử dụng chức năng quản lý nhà trường trên trang web OLM.VN

Các trường học có thể sử dụng các chức năng của OLM.VN để theo dõi, quản lý quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh trong trường. Để xem hướng dẫn chi tiết các chức năng trên, mời các bạn theo dõi video.

 


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
13 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: