Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

CÁC THAO TÁC VỚI TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN

Bước 1: Đăng kí tài khoản mới.

Để có tài khoản giáo viên, trước hết các thầy cô cần đăng kí 1 tài khoản mới.

Bước 2: Đăng kí tài khoản trên thành tài khoản giáo viên và thực hiện các bước Tạo lớp, thêm tài khoản học sinh, ...

 


67 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: