Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tuyển cử nhân Toán tiếng Anh

Chúng tôi đang phát triển phiên bản tiếng Anh cho Online Math. Chúng tôi cần thêm 01 người cho công việc này.

Điều kiện:

- Đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên của khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Kết quả học tập loại Giỏi trở lên

- Giỏi tiếng Anh

Thời gian và phương thức tuyển:

Ứng cử viên liên hệ qua email (olm@hnue.edu.vn) trong thời gian từ 01/11/2015 đến 30/11/2015 để đặt lịch phỏng vấn.

Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cho các ứng cử viên vào 01/12/2015.

Chúng tôi đang phát triển phiên bản tiếng Anh cho Online Math. Chúng tôi cần thêm 01 người cho công việc này.

Điều kiện:

- Đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên của khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Kết quả học tập loại Giỏi trở lên

- Giỏi tiếng Anh

Thời gian và phương thức tuyển:

Ứng cử viên liên hệ qua email (olm@hnue.edu.vn) trong thời gian từ 01/11/2015 đến 30/11/2015 để đặt lịch phỏng vấn.

Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cho các ứng cử viên vào 01/12/2015.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
1074 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: