Phương pháp quy nạp Toán học

I. Lí thuyết.

- Quy nạp Toán học là một phương pháp chứng minh Toán học dùng để chứng minh một mệnh đề về bất kỳ tập hợp nào được xếp theo thứ tự. Thông thường nó được dùng để chứng minh áp dụng cho tập hợp tất cả số tự nhiên.

- Quy nạp toán học là một hình chứng minh trực tiếp thường được thực hiện theo hai bước.

+) Bước đầu tiên hay còn gọi là bước cơ sở: Chứng minh mệnh đề đưa ra là đúng với số tự nhiên đầu tiên

+) Bước thứ hai  được gọi là bước quy nạp: Chứng minh nếu mệnh đề được giả định đúng cho bất kì số tự nhiên nào đó thì mệnh đề đó sẽ đúng với số tự nhiên tiếp theo.

=> Sẽ khẳng định mệnh đề đúng cho tất cả số tự nhiên.

- Sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta giải bài toán tổng quát sau.

Chứng minh mệnh đề P (n) đúng với mọi số tự nhiên \(n\ge n_0\)

 


1 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm