Hướng dẫn học sinh sử dụng OLM.VN

Dưới đây là các video hướng dẫn sử dụng các chức năng trên OLM.VN: 

1. Cách đăng kí, đăng nhập tài khoản : https://olm.vn/tin-tuc/Cach-dang-ki,-dang-nhap,-quan-ly-tai-khoan-tren-trang-web.html

2. Cách sử dụng các chức năng trên trang: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-su-dung-cac-chuc-nang-chinh-tren-trang-web.html

3. Cách xem các thống kê quá trình và kết quả học tập: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-xem-lai-hoc-ba,-thong-ke-hoat-dong-tren-trang-web.html

4. Cách gõ công thức Toán học: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-go-cong-thuc-toan-hoc-tren-trang-web.html

5. Cách vẽ hình: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-ve-hinh-tren-trang-web.html


190 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: